bimbingan dan kaunseling

Terapi Seni (Art Therapy)-http://sabtuyangindah.blogspot.com/2008/06/pendekatan-psikologi-emosi-di-dalam.html
TERAPI SENI (ART THERAPY) BUAT TIMBALAN DEKAN UPSI DR ABDUL HALIM HUSAIN, DR AHMAD SUHAIMI MOHD NOOR AMN, DR MOHD NASIR IBRAHIM, ROSKANG JAILANI, AZAM DUNGUN DAN SEMUA YANG MENGHARGAI ILMU.
SATURDAY, JUNE 7, 2008

Pendekatan Psikologi ( Emosi ) di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia.
Pengenalan

Tahun 2003 telah menggemparkan lagi masyarakat Malaysia di mana terdapat dua puluh orang pelajar senior telah membelasah seorang pelajar junior sehingga merosakkan buah pinggangnya. Tidak lama kemudian lima orang pelajar dari sekolah berasrama penuh cuba mencederakan guru mereka dengan senjata yang berbahaya. Tanpa kita sedari, ini hanya secubit cerita benar yang mendapat paparan umum, sedangkan banyak lagi permasalahan yang tidak terungkai atau disembunyikan dari pihak berkuasa kerana ingin menjaga nama baik sesebuah sekolah. Apa yang menjadi tanda tanya ialah pelajar-pelajar semakin bersikap liar, keras kepala, biadap sedangkan mereka di dalam sempadan sekolah. Di manakah kerapuhan pendidkan yang telah kita bina kini? Adalah tidak adil sekiranya kepincangan ini kita letak di bahu kurikulum, guru atau mahupun pelajar sendiri. Walaubagaimanapun, kita mesti mencari penawar demi menyelesaikan masalah sebelum memusnahkan nilai hidup generasi akan datang.

Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita harus meneliti kurikulum kita yang mana lebih mementingkan kecerdasan IQ. Keputusan kecerdasan inilah yang diambil kira dalam mengukur dan menilai seseorang. Pelajar hanya dilihat dari sudut kepintaran sahaja, sedangkan kepintaran itu boleh diasah. Jika diberi latihan dan praktikal yang banyak seperti latih tubi serta pendekatan penghafalan pelajar pasti mampu mendapat pencapaian yang baik.


Howard Gardner di dalam temubualnya dengan NEAtoday Online ( 1999 ) berpendapat bahawa taraf kecerdasan seseorang itu tidak akan mempunyai nilai sekiranya ia tidak membawa kepada sumbangan terhadap masyarakat dan budayanya. Kini sampai masanya kita harus menekankan lagi aspek aspek kepercayaan, keluhuran, kesetian dan nilai-nilai yang baik seperti yang diikrarkan dalam Rukun Negara..

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia...”

Emosi ternyata berdiri sama tinggi dengan intelek ( meliputi hampir kesemua displin), rohani (keagamaan, moral dan falsafah), jasmani ( sukan, riadah dan ilmu kesihatan). Ini bermakna domain emosi harus diberi pemberatan yang sama seperti intelek, rohani dan jasmani.

Hampir semua sekolah-sekolah kini mempunyai kaunselor sendiri. Tetapi, kaunselor hanya merupakan pihak yang bertanggung jawab menolong pelajar-pelajar menyelesaikan masalah sedangkan pelajar-pelajar sendiri tidak mengenal pasti masalah mereka sendiri. Dari aspek psikologi, emosi dapat memainkan peranan yang penting kerana emosi jualah yang selalu menjadi punca apabila tingkahlaku menjadi tidak terkawal.


Definisi Kurikulum.


Menurut kamus Oxford Advance Learners “ also called curricula : The subject included in a course of study or taught at a particular school, college...

Kamus Times pula yang diterjemahkan oleh Awang Sudjai Hairul ; Kurikulum merupakan susunan matapelajaran.

Menurut pendapat Abd. Fatah Hasan (2001) “ Kurikulum berhubung dengan nature manusia yang berkerohanian, maka kurikulum mestilah bercorak membebaskan akal dan
membolehkan seseorang mencapai keperingkat penghabisannya. Perancang kurikulum mesti memilih pelajaran yang akan melatih akal seperti membaca, menulis dan mengira. Kurikulum juga mestilah termasuk subjek kemanusiaan, kesenian, sains dan matematik “.

Kumpulan realist memberi pandangan bahawa kurikulum mestilah sesuatu yang boleh diubah-ubah dan bukannya sesuatu yang tetap. Perbezaan individu mestilah ditegaskan, bukannya kepuasan yang sama bagi semua murid.


Psikologi.

Psikologi diistilahkan sebagai ilmu kejiwaan dan berasal dari dua gabungan perkatan Greek iaitu Psiko dan Logi.
Menurut kamus oxford ; psikologi merupakan sains atau kajian terhadap minda dan bagaimana ia berfungsi dan melaksanakan tugas. Nota : Psikologi ialah kajian terhadap tabiat minda, manusia dan haiwan.


Kecerdasan Emosi.

Mengikut Mayer & Salovey (1997), “ Kecerdasan emosi adalah merupakan kebolehan untuk mengerti, melihat dan merasa dengan tepat, menilai dan mengganggar, dan menyatakan serta meluah emosi; Kebolehan mendekati dan memasuki atau melahirkan dan menghasilkan perasaan apabila mereka menenangkan fikiran; Kebolehan untuk memahami emosi dan pengetahuan perasaan; kebolehan untuk mengatur emosi sebagai penggalak perasaan dan pertumbuhan intelek “. Konsep ini diperkenalkan oleh Mayer & Salovey sejak tahun 1990 kemudian dipopularkan dan diperkembangkan lagi oleh Goleman (1995).

Menurut Bersson ( 1982 ), dengan memberi galakan kepada kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam mendapatkan pengalaman yang disediakan menerusi kegiatan seni akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan pentafsiran. (Prof. Madya Hj. Iberahim Hassan, 2000 )


Mayer dan Gehr (1996) mendapati bahawa karektor tanggapan dan pengertian emosi di dalam pelbagai situasi berhubung kait dengan empati dan keterbukaan perasaan. Penuh pemusatan – perbezaan dalam mengesahkan apa yang dibina.

Keseluruhannya emosi bukan sahaja hanya perasaan dalaman tetapi mempunyai kecerdasannya yang tersendiri. Oleh itu, wajarlah emosi diperkawal sebelum emosi yang mengawal diri pelajar.


Matlamat Sukatan Pelajaran 970 STPM Seni Visual.

Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran seni visual bagi membolehkan mereka
(a) mengikuti program seni visual atau program yang berkaitan di institusi pengajian tinggi,
(b) memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya.

Berpandukan matlamat yang kedua, emosi bersamaan dengan pendapat Mayer & Salovey (1997), ‘emosi dapat memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya kerana ia, merangkumi kebolehan untuk mengerti, melihat dan merasa dengan tepat, menilai dan mengganggar, dan menyatakan serta meluah emosi; Kebolehan mendekati dan memasuki atau melahirkan dan menghasilkan perasaan apabila mereka menenangkan fikiran; Kebolehan untuk memahami emosi dan pengetahuan perasaan; kebolehan untuk mengatur emosi sebagai penggalak perasaan dan pertumbuhan intelek ’.

Di dalam sukatan pelajaran ini terdapat lapan objektif yang begitu menekankan aspek emosi ini untuk mencapai matlamat Seni Visual antaranya ialah ;

1. (a) memahami akan pengertian , peranan dan sumbangan seni visual dalam pembangunan daya kreativiti serta sumbangannya sebagai alat komunikasi yang berkesan ;

2. (b) memahami akan kepentingan seni visual dalam konteks yang lebih luas yang merangkumi aspek estetik dan fungsi , khususnya dalam peningkatan mutu barangan , industri dan kualiti kehidupan secara menyeluruh ;

3. (d) meneroka dan memahami pengaruh teknologi terhadap seni visual ;

4. (e) memahami bahawa seni visual adalah satu bentuk komunikasi dan meneliti secara kritis pelbagai karya seni yang berbentuk komunikasi non –verbal ;

5. (h) menggunakan portfolio bagi merekod idea dan maklumat ;

6. (i) menguji idea dan bahan , menyelesaikan masalah , membuat pilihan , mengambil risiko dan mencuba pelbagai cara untuk berkarya ;

7. (j) menggunakan kecekapan teknikal dalam penggunaan alat , bahan dan teknologi serta kaedah seni dalam penyataan seni visual ;

8. (k) menguasai kemahiran melukis dan menggunakan dalam penghasilan lukisan serta karya seni visual yang lain ;


Namun di dalam kandungan sukatan pelajaran 970, kewibawaan emosi tidak dihuraikan terperinci dan dicabar. Emosi dihimpun di bahagian Apresiasi Seni Visual (m/s 3 Seni Visual Sukatan Pelajaran dan contoh soalan). Di dalam 216 waktu, hanya 28 waktu untuk bahagian ini dan emosi berkongsi masa 3.5 waktu dengan kreativiti, sensitiviti dan ekspresi.

Emosi diharap dapat dipertimbangkan di bawah topik Terapi Seni , sesuai dengan kajian psikologi dan pendekatannya merentasi disiplin Pendidikan seni visual yang lain. Seperhubungan ini emosi dapat dijadikan kajian menyeluruh di samping menampung kekurangan modul-modul disiplin lain dalam membentuk peribadi dan sahsiah generasi akan datang.Menurut Prof. Madya Hj. Iberahim bin Hassan di dalam kuliahnya ( 2003 ) “ Cetusan emosi boleh menimbulkan kreativiti yang tinggi dan komponen ini sangat kuat dalam pewujudan penghasilan sesebuah karya”.

Sebaik-baiknya setiap cetusan yang berlaku dan akan berlaku akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, menjadi sumbangan, berintelek dan memperkayakan lagi khazanah peradaban negara kita.


Emosi Dalam Pendidikan Seni Visual.

Projek Zero yang diasaskan oleh Howard Gardner berharap dapat menyelesaikan masalah dengan cadangan antaranya ialah ; Menyiasat tingkah laku pemikiran, sikap, nilai, tabiat keghairahan minda yang memainkan peranan dalam berfikir seperti kecenderungan dan kepekaan pelajar dalam memilih sebab yang sesuai untuk berfikir secara kritis ; Mereka dan menolong mencerminkan masyarakat sekeliling seseorang dan menimbulkan, mengeluarkan, menggerakkan dan menggalakkan perbuatan individu di dalam kumpulan dan masyarakat.

Di dalam bukunya Creative and Mental Growth, Victor Lowenfeld menggariskan tahap perkembangan seni kanak-kanak ; Pada peringkat kedua ( Preschematic) empat hingga enam tahun, kanak-kanak menggunakan warna tetapi lebih kepada emosi dari logikal ; Pada tahap ke lima pula (The Pseudorealistic Stage) Kanak-kanak yang mempunyai daya tampak yang tinggi mempunyai konsep visual yang sedar akan perubahan warna yang berlaku pada keadaan yang berlainan, manakala yang kurang daya tampak melihat warna sebagai alat mencerminkan reaksi emosi pada subjek yang dihasilkan.

Prof. Madya Hj. Iberahim Hassan ( 2000 ) berpendapat, walaupun manusia sering berbeza pendapat tentang kepercayaan dan idealogi, tetapi mereka tetap mempunyai cita rasa yang sama terhadap kedamaian, ketenangan, kecintaan dan keindahan seperti ketika berada di tasik yang tenang di waktu senja yang sepi..

Judith Peck (2003) ‘ Kajian mengenai produksi seni sebagai suatu bantuan dalam memahami pengalaman manusia. Pembelajaran ini menaksir penyelidikan tentang keupayaan perluahan seni visual dalam personaliti dan tabiat, dan nilai seni visual di dalam menambahkan kualiti kehidupan ‘.

Seni mempunyai kuasa tersendiri dalam menarik minat seseorang, lantaran itu seorang pendidik dapat menjadikan ia satu instrumen menerapkan nilai terapeutik bagi menarik minat pelajar, menjadikan pelajar lebih rapat dan rasa selamat, kreatif berfikir, inovatif, aktif, berkeyakinan, emosi yang stabil, penuh kasih sayang dan sahsiah yang mantap. Kesimpulan dari cadangan ini akan mencapai era yang ditunggu-tunggu dan meneroka dimensi baru seiring dengan perlaksanaan kurikulum Bestari Pendidikan Seni Visual.


Latarbelakang Terapi Seni.

Walaupun kita masih baru di dalam terapi seni sebagai instrumen pemantapan emosi dan sahsiah, tetapi, negara negara barat seperti Kanada, Amerika Syarikat, Great Britain dan lain lain lagi telah mengiktiraf dan kini menjadi suatu bidang yang dipelajari di sekolah, kolej dan universiti universiti. Permintaannya tinggi dan diiktiraf menjadi karier kategori profesional.

Sejarah terapi seni ini bermula pada akhir tahun 40an apabila pakar psikaitris dan psikoanalis di hospital di Great Britain sejak bertahun lagi telah menggunakan lukisan dan catan sebagai proses terapi. Ini menjadikan lukisan dan catan suatu sumbangan yang amat
berharga kepada proses terapi. Di antara 1940an dan 60an, Ramai pelukis dan guru lukisan berminat menawarkan diri berkhidmat di hospital dan klinik yang kemudiannya dilantik
sebagai penasihat psikaitris atau penguasa perubatan. Mereka ini mempunyai kepakaran nilai terapeutik terhadap seni dalam perubatan, sehingga itu, kepakaran mereka diiktiraf dan diserapkan ke jawatan tetap. Sehinggalah June 1980 di hospital hospital dan pada 1990, National Joint Service for Social services hanya mengiktiraf Siswazah menjawat
perkhidmatan Terapi seni. Maka semakin berkembanglah karier mulia ini sehingga hari ini.

Victor Lowenfeld seorang pengkaji seni dalam bukunya ‘Teori Perkembangan Kanak-kanak’ menulis tentang terapi seni ini di mana kecenderungan seorang kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya, mempunyai maksud yang


tersirat. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya, sebab itu figura ibunya diberi penekanan sebegitu rupa. Victor Lowen Seld
mengkaji beribu ribu lukisan yang memberi pengertian yang tersurat dan tersirat. Penyelidikan ini menolong ahli ahli bidang psikologi mengakui kepentingan terapi seni dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar pelajar.

Michael Samuel M. D. Dalam bukunya ‘Art as a Healing Force’ pula, sentiasa menekankan kepentingan seni menolong sesama manusia untuk menambahkan atau menyembuhkan keintelektualan dan emosi yang stabil. Menurut beliau, Seni visual merupakan kuasa luar biasa yang menakjubkan dan bisa menyembuhkan dan menjadi pemangkin sahsiah manusia.

Matlamat Terapi Seni

Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. Penghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat nafas baru dalam memartabatkan lagi dunia seni melalui rekabentuk “seni luar”. ( Judith Peck )

Menurut Frostig & Essix ( 1998 ) The responsible of an Art or Expressive Therapist within a school setting is to help student express and contain their internal conflicts, while facililitating their ability to implement change.Objektif Terapi Seni

Melalui pengajaran dan pembelajaran, persembahan media yang terpilih, bacaan dan kajian individu, pelajar dapat mengenali dan membiasakan diri dengan isi kandungan, gaya dan simbol imej yang kerap kali dilihat dalam karya. Dengan ini, pelajar dapat membuka jalan di alam bawah sedar dan pintu kepada perubahan positif terhadap orang yang memerlukan pertolongan.

Menurut Eve C. Jarboe, Terapi Seni di sekolah secara amnya adalah untuk pelajar khas yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran, tingkahlaku, gangguan emosi atau kecacatan fizikal termasuk pada mata kasar atau halus.

Fungsi Terapi Seni Di dalam Pemantapan Emosi Pelajar


Terapi seni bermaksud bantuan rawatan tanpa ubatan dan pembedahan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan cabang ilmu Pendidikan Seni Visual. Terapi batiniah ini merawat mental melalui kaedah kognitif, psikomotor dan afektif. Seni visual pula sebagai instrumen yang membantu pelajar mengatasi kekeliruan dan kekalutan emosi
dan tekanan bertindan bukan sahaja dalam menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran tetapi kehidupan seharian.Terapi Seni ini telah menjadi kajian sekian lamanya di negara negara barat. Di Malaysia pula, terapi seni masih belum ada kajian yang mendalam mengisi ruang kosong bagi membantu menyelesaikan pemasalahan pelajar dalam usaha menginterpretasi diri, memperkembangkan pengetahuan, mempertingkatkan kecerdasan, pernyataan kendiri dan utiliti idea.

Terapi seni sebagai asas pemantapan emosi dan sahsiah pelajar kini menjadi keperluan yang tidak dapat dielakkan lagi. Pelajar datang dari latar belakang yang berbeza samada dari segi genetik, keluarga , bangsa, persekitaran, tempat, budaya dan agama menjadikan terapi seni ini suatu keperluan demi merungkai kompleksiti tersebut daripada menjadi bertambah serius. Ini adalah untuk memastikan kepesatan pembangunan negara
kita, bukan saja ditajai oleh insan yang berpendidikan, mahir, berteknologi, berdaya cipta dan berbudaya tetapi yang mempunyai kecerdasan dan sahsiah diri yang mantap di samping kestabilan emosi.

Pendidikan Seni Visual merupakan saluran perantara yang sesuai untuk melaksanakan nilai terapuetik sebagai pemangkin terhadap pemantapan sahsiah pelajar.
Ibarat Kain putih, kitalah yang dapat mengawal warna warni pada generasi akan datang. Para pendidik pula sentiasa berusaha untuk melahirkan insan insan kamil yang berketerampilan sebagai menyahut tuntutan mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Selama ini pelajar hanya menjalani pengajaran dan pembelajaran. Para pendidik lebih mementingkan hasil kedua-duanya teori dan praktikal. Terapi seni yang sistematik dapat mengesan tingkah laku dan hasil kerja pelajar yang mempunyai masalah psikologi emosi melalui hasil kerja. Hasil kerja seorang pelajar akan dinilai secara tersurat dan tersirat.

Seseorang insan belum tentu mampu melahirkan permasalahannya secara lisan, tetapi ia mudah untuk melakarkannya pada sekeping kertas kerana fitrah manusia sememangnya pandai menyimpan rahsia, lebih lebih lagi yang mengganggu dan menakutkannya.

Kaum kulit hitam di Amerika Syarikat contohnya mempunyai kecenderongan melukis dan menulis di dinding dinding yang dipanggil ‘grafitti’. Ini adalah kerana emosi insan yang tertindas ini tidak stabil. Hanya dengan cara ini sahaja
mereka dapat meluahkan perasaan sambil menyampaikan mesej. Yang pada mereka, dapat menenangkan pemberontakan dalam diri.

Secara positifnya, terapi seni akan dapat membentuk insan insan seperti di atas mengawal karya dan diri sendiri secara sedar dan bertanggung jawab. Atas kepentingan inilah terapi seni perlu menjadi satu cabang disiplin dalam kurikulum Pendidikan seni Visual.

‘Melentur buluh biarlah dari rebungnya’ dan ini akan menjadikan peranan para pendidik lebih berkesan dan efisyen dalam menyalurkan kurikulum bersepadu bagi melahirkan masyarakat madani di samping memartabatkan mata pelajaran Pendidikan
Seni Visual itu sendiri. Perubahan ini dijangka akan memberi kesan yang besar terhadap sistem pendidikan di negara kita apabila bermula di sekolah-sekolah.


Pendekatan Terapi seni Dalam Pendidikan Seni Visual


Rajah A : Hubungan pelajar dengan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Nilai Terapeutik.

Rajah ini dapat dijelaskan dengan beberapa aspek yang melibatkan hubungan pelajar dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan melibatkan perkara-perkara berikut;

i. Pelajar dan Nilai Terapeutik
ii. Guru dan Pelajar
iii. Perubahan sikap pelajar kesan Nilai Terapeutik
iv. Pengurusan Kurikulum
v. Model Terapi Seni dalam perancangan
vi. Aplikasi Terapi seni dalam perancangan dan pengawalan

Dalam konteks membangunkan model Kurkulum Bestari Pendidikan Seni Visual, beberapa keperluan asas perlu diperolehi. Antaranya ialah maklumat berhubung rancangan pelajaran dan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual, soalselidik berhubung maklumat murid, persepsi guru dan penggubal kurikulum dalam Pendidikan Seni Visual serta pemerhatian terhadap aktiviti seni yang dijalankan di dalam bilik darjah.

Berdasarkan maklumat yang diperolehi nanti, satu model yang menggabungjalinkan Pendidikan Seni Visual akan dibentuk, seterusnya diaplikasi dalam bentuk perancangan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Satu indikator untuk melihat perubahan sikap dalam penerimaan dan pemahaman kepentingan Terapi Seni dibentuk.

Cadangan ini dijangkakan akan dapat meningkatkan pengalaman estetika guru-guru melalui, kesedaran terhadap perlunya pengetahuan Terapi Seni dalam membentuk kemantapan sahsiah pelajar. Ini akan dapat meningkatkan kualiti kehidupan murid-murid tersebut dan meningkatkan kepercayan kendiri di samping sebagai panduan bagi pembentukan kurikulum yang lestari. Keseluruhan cadangan pendekatan ini ditunjukkan dalam Rajah B.


(sori, memerlukan bantuan untuk upload gambarrajah)
Rajah B : Cadangan Pendekatan

Ia dijangka akan memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan Pendidikan Seni Visual di negara kita dari segi kestabilan sahsiah. Di samping itu, cadangan ini akan terus memelihara dan mengekalkan kualiti kurikulum Pendidikan Seni Visual yang sedia ada. Atas alasan ini, mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dipilih secara khususnya kerana kekuatan seni itu sendiri sebagai alat komunikasi akan dapat memberikan suatu pengalaman estetika yang sangat berguna kepada murid-muirid dalam mewarnakan masa depan negara yang bersatupadu, harmonis dan progresif. Cadangan ini juga diharapkan dapat merintis jalan bagi pembentukan kurikulum Pendidikan Seni Visual yang mapan dan dapat diterapkan di kalangan murid-murid sama ada di sekolah rendah mahupun di sekolah menengah.


Rajah di atas diharap dapat menyarankan pernyataan masaalah yang utama berkaitan dengan :

i. Kaedah yang bagaimanakah yang akan digunakan untuk mengenalpasti kesedaran nilai terapeutik dikalangan murid, guru dengan penggubal kurikulum.

ii. Terapi Seni yang bagaimanakah sessuai untuk diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual terhadap murid-murid?.

iii. Sejauh manakah amalan guru-guru Pendidikan Seni Visual dalam menerapkan kesedaran nilai terapeutik murid-murid sekolah rendah.

iv. Tahap kemampuan guru-guru untuk memberikan pengalaman estetika yang bermakna dalam melaksanakan Terapi Seni.

Dalam setiap pernyataan masalah tadi, penggubal kurikulum dapat melihat sejauhmana keberkesanan pelaksanaan nilai terpeutik dan bagaimanakah ia dapat dilakukan.

Bentuk perancangan pengawalan unsur-unsur yang boleh dan patut diterapkan oleh guru juga perlu ditinjau sama ada mereka mempunyai satu mekanisme yang mapan. Dari situ, penggubal kurikulum akan mengutarakan kaedah melalui pendekatan Nilai Terapeutik sebagai langkah untuk membantu memantau


perjalanan aktiviti yang dirancang agar selari dengan objektif Pendidikan seni Visual ini.

Pembangunan kurikulum Pendidikan Seni Visual tanpa perancangan yang baik akan mendatangkan kesan yang negatif terhadap sistem pendidikan negara kita. Pelbagai masalah akan timbul berkaitan dengan kemantapan sahsiah rakyatnya. Semuanya memerlukan perancangan yang rapi bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mampan.

Penekanan nilai terapeutik ialah membentuk satu kaedah yang melibatkan setiap komponen yang berkaitan dengan akivititi-aktiviti yang dijalankan oleh guru sama ada di dalam ataupun luar bilik darjah. Ini digambarkan dalam rajah ( guru-murid kurikulum/guru-aktiviti-perkembangan murid-impak-sistem pendidikan-pengawalan-murid ) yang jelas terarah.

Cadangan ini diharap dapat menambah pengetahuan guru-guru Pendidikan Seni Visual di sekolah mengenai terapi seni serta di kalangan murid murid melalui aktiviti seni yang dijalankan. Memandangkan Terapi Seni merupakan satu instrumen mengkaji dan
mempunyai relatif untuk menyelesaikan permasalahan murid, adalah bertepatan Terapi Seni ini menjadi salah satu cabang disiplin dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual.


Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan jelas menekankan J.E.R.I. atau Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek sebagai suatu keutamaan. Dengan itu terapi seni merupakan satu keperluan dalam kurikulum Seni Pendidikan Visual yang dapat membantu demi mencapaikan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini.

Disiplin baru ini menekankan kepentingan seni sebagai satu maksud membantu pelajar untuk menambah atau menyembuhkan kecerdasan intelektual, emosi yang jelas
dan stabil serta pemantapan sahsiah. Terapi seni dapat memainkan peranan dalam membantu pelajar yang mempunyai masalah emosi dan sahsiah. Pelajar yang bermasalah dari segi psikologi ini juga dapat dikesan sebelum terlambat .


Keberkesanan Terapi Seni sebagai Pemangkin Emosi dan Sahsiah Pelajar

Teori mengenai mengapa kanak kanak suka bermain adalah serupa seperti mengapa mereka melukis, di mana mereka berharap menjadi dewasa dan dapat mengawal keadaan sekeliling.Di dalam keadaan ini, melukis memberi kanak kanak keupayaan untuk menguasai penuh terhadap media, objek objek dan situasi yang mewakili mereka di dalam gambar. ( Silk & Thomas , 1990). ( Eve C .Jarboe, 2002 )

Kebanyakan orang dari pelbagai peringkat umur mempunyai kebolehan untuk meluahkan perasaan mereka melalui permainan dan seni.Mereka juga mempunyai kebolehan untuk keluar dari aktiviti ini , untuk mencerminkan diri mereka dan untuk mencipta idea baru
yang menuju kepada kebaikan ( Dyer – Friedman & Sanders , 1997; Rubin 1978).
( Eve C .Jarboe, 2002 )

“Art products produced by a student during treatment can be used in much the same manner as transitional objects. The child learns to trust another person who is not the primary caregiver , can use the art process as a means of self-soothing , and can form an attachment in the context of the therapeutic relationship”. ( Robins, 1987 ).
( Eve C .Jarboe, 2002 )


Pembentukan sahsiah merupakan ciri penting individu dalam memperkuatkan dan memperteguhkan keupayaan diri bagi melahirkan insan yang berkeupayaan, cerdas, bijaksana, mahir , berteknologi dan berpendidikan. Bertujuan untuk melahirkan kesedaran pada pelajar bahawa seni sebagai satu landasan meluahkan emosi atau kenyataan kendiri. Manakala guru pula dapat menilai, merawat dan mengkaji masalah pelajar dan menjadikan nilai terapeutik pemangkin emosi dan sahsiah pelajar.


Kesimpulan

Sekolah kini bukan sahaja akan menghasilkan pelajar-pelajar yang berilmu, intelek dan pelajar kreatif yang berjaya. Malahan berkeupayaan menjadi tempat yang paling selamat.
Pelajar-pelajar yang lemah dan bermasalah sering kali menjadi rendah diri atau pengacau. Mereka tidak diterima oleh rakan sebaya atau mungkin oleh keluarga sendiri.

Di Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa dan budaya, keperluan terapi seni semakin tinggi. Pelajar pelajar boleh mendapat rawatan klinik walau hanya berada di dalam kelas. Penambahan Terapi Seni di dalam sistem sekolah lebih menguntungkan dari mengeluarkan belanja dari menyediakan pusat-pusat pemulihan khas.

Selama ini pengajaran dan pembelajaran hanya memberatkan proses, produk output tanpa melihat kepentingan Terapi seni. Hakikatnya untuk mendidik dan memperkembangkan diri pelajar, Terapi Seni dapat mencari ruang merawat sebarang permasalahan khususnya dalam emosi. Terapi Seni akan menjadi satu cabang disiplin yang bernilai kepada negara dalam melahirkan insan insan yang bersahsiah tinggi.


Bibliografi

• Ainon dan Abd Hassan, “ Mendorong Diri Sendiri “, PTS Pub & Distributors, 2002.

• Deborah D.West, “ Edicational Horizon ”, Summer, 2000 .

• Eve C. Jarboe, “ Art Therapy: A Proposal For Inclusion in School Settings” New Horizons for Learning, 2002.

• Hj. Abd. Fatah Hasan, “ Pengenalan Falsafah Pendidikan “, PTS Pub & Distributors, 2001

• Howard Gardner, “Interview with Howard Gardner”, NEA Today Online, March 1999.

• Judith Peck, “ Art As Therapy “, Http://orion.ramapo.edu


• Prof. Madya Hj Iberahim Hassan, “ Pendidikan Seni : Matlamat dan Kepentingan “,
“ Kump Esei Pilihan Pendidikan Seni Dan Muzik”, PenerbitanFakulti Sains Sosial dan Kesenian, UPSI, 2000.

• Robert J.Sternberg, “Human abilities Annual Review of Psychology”. Annual, 1998.

• “ Seni Visual Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh ” Majlis Peperiksaan Malaysia, 2002.

• Temu bual bersama En. Mohd. Nasir Hj Ibrahim. Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kesenian, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak.

• Thomas Armstrong, “ Sparkling Creativity in Your Child “ Meredith Corp, 1993.

• Thomas Armstrong, “ Little geniuses “ Meredith Corp, 1993.


• Viktor Lowenfeld , “ Creative and Mental Growth “, Macmillan Co New York ,1947.Lampiran

Pada hari ini , generasi muda merupakan kumpulan yang akan meneruskan cita cita dan wawasan yang diasaskan ataupun dicetuskan oleh para pemimpin masa lalu , serta yang terkini. Manifestasi cita cita , dan wawasan ini ialah untuk memastikan agenda pembangunan serta kestabilan negara akan mempunyai kelangsungan dangan menjanjikan kemewahan terhadap negara dalam pelbagai aspek . Generasi muda juga adalah aset negara yang memerlukan kekuatan rohani, dan jasmani untuk menjadi ahli masyarakat yang bermaruah , berbudi bahasa serta mempunyai ketrampilan tersendiri.

Kedua dua aspek iaitu pembangunan negara dan kekuatan rohani yang bersepadu haruslah seiring rentak dangan tarinya dalam usaha mencapai cita cita sebuah negara maju seperti yang digarapkan melalui wawasan 2020.Adalah menjadi satu tragedi apabila masyarakat mencapai kemewahan namun hilang sopan santun , dan nilai nilai kemanusiaan yang murni. Di sinilah akan lahir masyarakat yang pincang , dan menyumbang ke arah kemunduran sesebuah negara.

“ kita perlu menjadi negara yang maju menurut acuan kita sendiri . Malaysia tidaklah harus menjadi negara maju dari segi ekonominya semata mata . Negara kita mestilah menjadi negara maju dari segala seginya. Kita hendaklah mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara , dan kesepaduan sosial. Dari segi ekonomi , keadilan sosial , kestabilan politik , sistem pemerintahan , kualiti kehidupan , nilai nilai sosial dan kerohanian , selain mempunyai rasa bangga dan keyakinan akan bangsa sendiri.”

Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, “ Malaysia Melangkah Ke Hadapan “
KL:DBP & ISIS. 1991. Hal. 2
POSTED BY L.Y. AT 8:17 AM
0 COMMENTS:

Post a Comment

LINKS TO THIS POST

Create a Link

Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
WHAT IS YOUR HOBBY?


BLOG ARCHIVE

► 2009 (2)
▼ 2008 (14)
► December (2)
▼ June (4)
Pendekatan Psikologi ( Emosi ) di dalam Sukatan Pe...
Permasalahan Dalam Pengajaran Pendidikan Seni: Sat...
Ulasan
Terapi Seni
► May (8)
ART THERAPY


L.Y.
I care about Malaysia.I travel alot and contribute to the nation in my own way. I adore people who sacrifice their life to generate the growth of this country. We are Malaysian.
VIEW MY COMPLETE PROFILE

=========================================================================================================================================================


5.0 Intervensi -http://fskpm.upsi.edu.my/pintarcerdas/images/assignment/sem10111/d034729/study_case_sem_3.pdf
5.1 Kaunseling – terapi seni melukis
Kaunseling merupakan satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip
psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan,
perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secara sukarela
sepanjanh hayat berlandaskan etika kaunseling. Menerusi teknik terapi seni, ianya
menggunakan dua pendekatan berasaskan teknik kaunseling dan juga psikoterapi. Teknik ini
dilihat amat berkesan bagi mendekati dan memahami dunia kanak-kanak istimewa (Samuel &
Debbie dalam Handbook of Art Therapy, 2003). Perkhidmatan kaunseling diperlukan untuk
memenuhi keperluan golongan pintar cerdas dalam menangani masalah yang dihadapi. Antara
contoh terapi seni yang dilaksanakan adalah bagi membantu individu pintar cerdas dalam
refleksi kendiri, interaksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa, pengurusan tekanan,
pengawalan kendiri dan strategi daya tindak, perancangan kerjaya dan latihan pelbagai
budaya (Moon, Kelly & Feldhusen, 1999, Johnsen, 2001).
Pendekatan seni dilihat sebagai suatu medium yang bersifat sejagat, dihargai dan
difahami oleh setiap manusia. Bagi responden, teknik terapi seni ini dilihat relevan untuk
digunapakai kerana responden seorang yang „berjiwa seni‟. Beliau gemar bermain alat muzik
dan menghasilkan karya kreatif sebagai menggambarkan situasi yang dihadapinya.
Pendekatan berasaskan lukisan dilihat pendekatan baru yang boleh digunakan terhadapnya.
Masalah yang dihadapi serta pewatakan dirinya boleh digambarkan dalam bentuk lukisan, dan
dengan itu analisa mengenai keperluan dan sesi kaunseling yang berkesan terhadapnya.
Keberkesanan penggunaan seni dalam kaunseling berlau apabila kaunselor memamahami
matlamat dalam setiap tahap proses tersebut, diikuti dengan pemilihan seni sebagai medium
berinteraksi dan sesuai dengan keperluan klien, (Kahn, 1999). Hal ini menjadikan kaunselor
memahami dunia klien dan permasalahannya dengan lebih kreatif dan selesa.17
Selain itu, teknik kaunseling yang biasa turut boleh dijalankan sebagai intervensi bagi
menangani permasalahan yang dihadapi oleh responden. Berikut merupakan teknik
kaunseling yang boleh digunakan diterjemahkan dalam bentuk berperingkat.
Peringkat permulaan
i. Membuat klien menerima kaunselor dengan hati yang terbuka dan sebagai seorang
yang boleh dipercayai.
ii. Membuat klien sedar bahawa ada sesuatu masalah yang perlu diselesaikan dan dia
perlu memainkan peranan dalam proses penyelesaian.
Di peringkat ini juga, kaunselor menentukan sama ada masalah wujud dan perlu
diselesaikan dan bersedia untuk meneruskan proses kaunseling itu juga.
Peringkat pertengahan
i. Peringkat penentuan masalah dan penyelesaian:
- kaunselor dank lien bersama mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh klien.
- kaunselor dank lien bersama mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil
oleh klien untuk menangani masalah yang dihadapinya.
Peringkat akhir
i. Peringkat apabila klien telah selesai melakukan tindakan yang dipersetujui dengan
jayanya. Di peringkat ini, kaunselor berkenaan akan :
- membincangkan tentang tindakan yang telah diambil oleh klien dan penilaian
terhadap tindakan yang diambil itu.
- mengenalpasti tindakan seterusnya yang diperlukan tanpa penyeliaan dari pihak
kaunselor.
Mengakhiri kauseling dengan teratur dan membuat rumusan tentang kejayaan proses
kaunseling tersebut.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________________________________________________________________________

yg complete-http://www.scribd.com/doc/61492785/Intervensi-kaunseling

http://www.scribd.com/doc/61492785/Intervensi-kaunseling


http://www.creativeartstherapy.org.my/files/CCAT%20Brochure%20-%20BM%20071111.pdfjangan lupa komen.tq

No comments:

Post a Comment